Закон за корпоративно подоходно облагане

 ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕОбн. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г.В сила от 01.01.2007 г. Разходи за дарения Чл. 31. (1) За данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на: 1. здравни и лечебни заведения; 2. специализирани институции за предоставяне на социални услуги съгласно Закона за социално подпомагане, както и на Агенцията за социално подпомагане и на фонд "Социално подпомагане" към министъра на труда и социалната политика; 3. специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа съгласно Закона за народната просвета; 4. детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии; 5. бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството; 6. регистрирани в страната вероизповедания; 7. специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания; 8. хора с увреждания, както и за технически помощни средства за тях; 9. лица, пострадали при кризи по смисъла на Закона за управление при кризи, или на семействата им; 10. Българския Червен кръст; 11. социално слаби лица; 12. деца с увреждания или без родители; 13. културни институти или за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна; 14. юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството; 15. ученици и студенти в български училища за учредените и предоставените им стипендии за обучение; 16. Фонд "Енергийна ефективност"; 17. комуни за лечение на наркозависими, както и на наркозависими лица за тяхното лечение. (2) За данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в размер до 50 на сто от счетоводната печалба, когато разходите за дарения са направени в полза на център "Фонд за лечение на деца". (3) За данъчни цели се признава безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството в размер до 15 на сто от счетоводната печалба. (4) За данъчни цели се признават разходите за дарения на компютри и периферни устройства за тях, които са произведени до една година преди датата на дарението, направени в полза на български училища, включително висши училища. (5) Общият размер на разходите за дарения, признати за данъчни цели по ал. 1 - 4, не може да превишава 65 на сто от счетоводната печалба. (6) Не се признава за данъчни цели целият разход за дарение, когато с дарението се облагодетелстват пряко или косвено ръководителите, които го отпускат, или тези, които се разпореждат с него, или са налице доказателства, че предметът на дарението не е получен.{START_COUNTER}