Закон за данъците върху доходите на физическите лица

 

 

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦАВ сила от 01.01.2007 г. Обн. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г.  Данъчно облекчение за дарения  Чл. 22. (1) Сумата от годишните данъчни основи се намалява с направени през годината дарения:  1. до 5 на сто, когато дарението е в полза на:  а) здравни и лечебни заведения;  б) специализирани институции за предоставяне на социални услуги съгласно Закона за социално подпомагане, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд "Социално подпомагане" към министъра на труда и социалната политика;  в) специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, съгласно Закона за народната просвета;  г) детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии;  д) бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството;  е) регистрирани в страната вероизповедания;  ж) специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания;  з) хора с увреждания, както и за технически помощни средства за тях;  и) лица, пострадали при кризи по смисъла на Закона за управление при кризи, или на семействата им;  к) Българския Червен кръст;  л) социално слаби лица;  м) деца с увреждания или без родители;  н) културни институти или за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна;  о) юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството;  п) ученици и студенти в български училища за учредените и предоставените им стипендии за обучение;  р) фонд "Енергийна ефективност";  с) комуни за лечение на наркозависими, както и на наркозависими лица за тяхното лечение;  2. до 15 на сто за дарение за културата;  3. до 50 на сто, когато дарението е в полза на Център "Фонд за лечение на деца".  (2) Общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 на сто от сумата от годишните данъчни основи по ал. 1.  (3) Когато дарението е в непарична форма, неговият размер е цената на придобиване, отразена в документите за придобиване на предмета на дарението от дарителя, ако придобиването е станало до три месеца преди датата на дарението. В останалите случаи размерът на дарението е пазарната цена към датата на предоставяне на предмета на дарението.  (4) За дата на извършване на дарението се смята датата на придобиване на дарението от дареното лице по смисъла на чл. 11.  (5) В сумата от годишните данъчни основи по ал. 1 не се включва годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец.  Ползване на данъчните облекчения  Чл. 23. Данъчните облекчения се ползват с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50, към която се прилагат:  1. копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК - за данъчното облекчение по чл. 18;  2. копия на документите, удостоверяващи направените вноски - за данъчното облекчение по чл. 20;  3. декларация по чл. 21, ал. 8 - за данъчното облекчение по чл. 21;  4. копия на документи, удостоверяващи, че дареното лице е от изброените в чл. 22 и че предметът на дарението е получен - за данъчното облекчение по чл. 22.

{START_COUNTER}